Garancije

Banka izdaje sve vrste uobičajenih činidbenih i platežnih garancija, kao i pisma namjere, u najkraćim rokovima i uz izuzetno atraktivne naknade.

Ukoliko trebate:
  • Pismo namjere
  • Garanciju za ponudu
  • Garanciju za dobro izvršenje posla
  • Garanciju za garantni rok
  • Carinsku garanciju
  • Garanciju za povrat avansa
  • Garanciju za plaćanje
tu smo za vas.

Bankovna garancija se koristi za osiguranje plaćanja ili izvršenja ugovorenih obveza.
Garancija se izdaje na zahtjev klijenta Banke (nalogodavatelj) u korist druge ugovorne strane (korisnik). Banka izdanom garancijom preuzima izvršenje garantirane obveze (u slučaju da to prethodno ne izvrši nalogodavatelj).

Najčešće vrste garancija:
  • Platežne: plaćanje garantiranog iznosa u navedenom roku
  • Činidbene: plaćanje garantiranog iznosa u slučaju neizvršavanja preuzete obveze
Garancije iz inozemstva

Primljene garancije iz inozemstva Banka prosljeđuje korisniku. Nakon provjere i prihvaćanja svih uvjeta, garancija postaje važeća.
 
 
Naknada za garancije se plaća prema Odluci o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i potrošačima. Izvadak iz Odluke Vam je dostupan ovdje: http://www.jtbanka.hr/poslovni-subjekti/poslovni-racuni/82.