Poslovni računi

TRANSAKCIJSKI POSLOVNI RAČUNI

Vlasnicima transakcijskih poslovnih računa u našoj Banci nudimo sljedeće usluge:
 • Obavljanje platnog prometa
 • Poslovanje putem Interneta
Svi transakcijski poslovni računi su multivalutni.
Rezidentni Račun
Vrste transakcijskih poslovnih računa:
 • račun za redovno poslovanje
 • račun za sredstva izuzeta iz ovrhe prema zakonskim odredbama
 • račun za posebne namjene

Postupak otvaranja transakcijskog računa za rezidente

A)  Popuniti pristupne obrasce:
 • Zahtjev za otvaranje transakcijskog poslovnog računa (dva primjerka)
 • Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog poslovnog računa (dva primjerka)
 • Potpisni karton ovlaštenika za transakcijski poslovni račun (tri primjerka)
 • Upitnik za klijente – poslovne subjekte
 • Upitnik za politički izložene osobe
 • Izjavu o stvarnim vlasnicima
 • Prilog 1 Izjavi o stvarnim vlasnicima (po potrebi)
 • Prilog 2 Izjavi o stvarnim vlasnicima (po potrebi)
 • FATCA dokument (po potrebi)
 • Informacija u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka
B)  Dostaviti zakonom propisane dokumente:
 1. a)  Rješenje o upisu u sudski registar, obrtni registar odnosno rješenje nadležnog tijela (ako je upis u registar propisan) ili
  b)  Izvod iz zakona ili drugog propisa (ako je poslovni subjekt osnovan na temelju zakona ili drugog propisa)
  c)  Rješenje o otvaranju stečajnog postupka odnosno postupka likvidacije
 2. Izvod iz zakona na temelju kojeg je vidljivo da se sredstva izuzimaju od ovrhe (ako se traži otvaranje računa izuzetog od ovrhe)
 3. Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Državnog zavoda za statistiku) koja sadrži podatak o OIB-u
 4. Punomoć, ako zahtjev podnosi opunomoćenik
 5. Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika
 6. Presliku akta o osnivanju - samo za nove klijente
 
C)  Dostaviti kopije identifikacijskih isprava za:

   - zakonske zastupnike i punomoćnike
   - za ovlaštenike na potpisnom kartonu (s podatkom o OIB-u)
   - za stvarne vlasnike - s dokumentom koji sadrži porezni broj ako se radi o nerezidentima

Temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, statusna dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.

Banka u postupku otvaranja transakcijskog poslovnog računa ima pravo zatražiti dodatne dokumente i podatke od klijenta.
 
Ukoliko želite koristiti usluge Internet bankarstva, informacije i pristupna dokumentacija su Vam dostupni  ovdje: http://www.jtbanka.hr/poslovni-subjekti/internet-bankarstvo-84/84

Naknada za poslovanje po transakcijskom poslovnom računu plaća se prema važećoj Odluci o naknadama za usluge koje obavlja Banka u poslovanju s poslovnim subjektima i potrošačima, izvadak koje možete pronaći na dnu ove stranice.

Nerezidentni račun
Vrste poslovnih računa za nerezidente:
 • Račun stranog poslovnog subjekta
 • Račun podružnice stranog poslovnog subjekta

Postupak otvaranja transakcijskog računa za nerezidente:

A) Popuniti pristupne obrasce:
 • Zahtjev za otvaranje transakcijskog poslovnog računa (dva primjerka)
 • Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog poslovnog računa (dva primjerka)
 • Potpisni karton ovlaštenika za transakcijski poslovni račun (tri primjerka) s kopijama identifikacijskih isprava ovlaštenika
 • Upitnik za klijente – poslovne subjekte
 • Upitnik za politički izložene osobe
 • Izjavu o stvarnim vlasnicima
 • Prilog 1 Izjavi o stvarnim vlasnicima (po potrebi)
 • Prilog 2 Izjavi o stvarnim vlasnicima (po potrebi)
 • Podaci o osobi koja traži otvaranje nerezidentnog računa
 • FATCA dokument (po potrebi)
 • Informacija u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka
B) Dostaviti zakonom propisane dokumente:
 1. Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno dokument o upisu u registar nadležnog tijela u državi u kojoj je poslovni subjekt registriran prema propisima zemlje sjedišta poslovnog subjekta nerezidenta, ne starije od 3 mjeseca. Rješenje mora biti u izvorniku i u prijevodu na hrvatski ili engleski jezik. Prijevod mora biti ovjeren od strane sudskog tumača. Umjesto izvornika može se prihvatiti preslika rješenja/dokumenta ovjerena od strane javnog bilježnika. Na ovjeri javnog bilježnika treba biti naznačen datum uvida u original.
 2. Ako u Rješenju nije navedena šifra djelatnosti, podnositelj zahtjeva za otvaranje računa ju je dužan dostaviti na odvojenom dopisu.
 3. Posljednje godišnje financijsko izvješće o poslovanju nerezidenta u zemlji u kojoj obavlja djelatnost, koje je ovjerila revizorska kuća ili zaprimilo porezno tijelo ili dokument o plaćenom porezu, prevedeno na hrvatski ili engleski jezik.
 4. Rješenje nadležnog tijela Republike Hrvatske o registraciji podružnice ako se otvara račun za podružnicu.
 5. Potvrdu o OIB-u izdanu od strane Ministarstva Financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, za poslovnog subjekta i ovlaštenike.
 6. Akt o osnivanju (kopija ovjerena od javnog bilježnika)

C) Dostaviti kopije identifikacijskih isprava (ovjerene od javnog bilježnika ako dokumenti nisu prezentirani djelatniku Banke) za:

     - zakonske zastupnike i punomoćnike
     - za ovlaštenike na potpisnom kartonu ( s podatkom o OIB-u)
     - za stvarne vlasnike - s dokumentom koji sadrži porezni broj ako se radi o nerezidentima

Temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, statusna dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.

Banka u postupku otvaranja transakcijskog poslovnog računa ima pravo zatražiti dodatne dokumente i podatke od klijenta.

Ukoliko želite koristiti usluge Internet bankarstva, informacije i pristupna dokumentacija su Vam dostupni  ovdje: http://www.jtbanka.hr/poslovni-subjekti/internet-bankarstvo-84/84
 
Naknada za poslovanje po transakcijskom poslovnom računu plaća se prema važećoj Odluci o naknadama za usluge koje obavlja Banka u poslovanju s poslovnim subjektima i potrošačima, izvadak koje možete pronaći na dnu ove stranice.


Obrasci za otvaranje transakcijskog računa
FATCA dokumenti
Ostali dokumenti