Uvođenje eura u RH

EURO KAO SLUŽBENA VALUTA
U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Uvođenje eura i tečaj konverzije

1.1.2023. godine Hrvatska je uvela euro kao novu službenu valutu koja je zamijenila hrvatsku kunu. 

Konverzija kuna u euro provela se po fiksnom tečaju 
                              1 euro = 7,53450 kuna.
 
Preračunavanje se provodilo isključivo primjenom tečaja konverzije u punom brojčanom iznosu od pet decimala. Nakon preračunavanja dobiveni rezultat zaokruživao se na dvije decimale na način da druga decimala ostane nepromijenjena ako je treća decimala manja od 5, a ako je treća decimala jednaka ili veća 5, druga decimala se zaokruživala na viši cent.
 

Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje cijena za potrošače (u kunama i u eurima) traje do 31.12.2023. godine. U okviru obveze dvojnog iskazivanja cijena Banka za potrošače dvojno iskazuje:
          - tarife naknada
          - završno stanje po transakcijskom računu koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun – u izvješću o stanju i prometu
          - stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje po kreditu koji je do dana uvođenja eura bio u kunama – kod godišnje obavijesti o stanju
          - stanje depozita koji je do dana uvođenja eura bio u kunama – kod godišnje obavijesti o stanju.
  

Zamjena gotovog novca kune u euro

Potrošači mogu tijekom cijele 2023. godine u Banci promijeniti gotov novac u kunama za gotov novac u eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

U poslovnicama  Banke svaka zamjena će biti izvršena odmah ako se radi o iznosu do 10.000,00 eura. Ukoliko zahtjev za zamjenu premašuje iznos od 10.000,00 eura zamjena će se izvršiti uz prethodnu najavu najkasnije u roku od 2 radna dana.

Banka će tijekom navedenog razdoblja potrošačima zamijeniti najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji bez obračuna naknade. Za zamjenu veće količine novčanica/kovanica Banka će obračunati naknadu u visini 2%, minimalno 2 EUR/15,07 HRK, maksimalno 20 EUR/150,69 HRK.

Zamjena gotovog novca kune u euro uz polog na račun u Banci provodi se bez naknade.

Zamjena gotovog novca će biti moguća i nakon proteka 12 mjeseci od dana uvođenja eura i to u Hrvatskoj narodnoj banci. Hrvatska narodna banka će zamjenu provoditi bez naknade i to za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice do proteka tri godine od dana uvođenja eura.


Štedni i transakcijski računi

Na dan uvođenja eura kunska sredstva na štednim i transakcijskim računima u Banci konvertirala su se u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Za račune je ostao isti IBAN i isti broj računa sa istim uvjetima koje je imao konvertirani kunski račun (način slanja izvoda, aktivne punomoći, blokade/zabrane raspolaganja, aktivni trajni nalozi).
 

Krediti

Na dan uvođenja eura krediti nominirani u kunama konvertirali su se u eure prema fiksnom tečaju konverzije. Nakon preračunavanja u euro postojeći ugovori o kreditu ostali su i dalje na snazi sa svim ugovorenim uvjetima, uključujući i odredbe o visini fiksne kamatne stope koja se ne mijenja uvođenjem eura, odnosno postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navode kune te nije potrebno dodatno regulirati ugovorni odnos s Bankom sklapanjem aneksa. Kod ugovorene promjenjive kamatne stope visina se usklađuje s vrijednosti Privremenog NRS-a, objavljenog od strane Hrvatske narodne banke, odnosno kamatna stopa važeća od 1. siječnja 2023. godine će se, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, iznimno izračunata kao zbroj fiksnog dijela kamatne stope i vrijednosti Privremenog 6M NRS 1, uvažavajući uvjet da tako izračunata kamatna stopa nije viša od postojeće kamatne stope po kreditu.
 

Obavještavanje klijenata sukladno Zakonu o uvođenju eura

Banka je sukladno zakonskim rokovima poslala individualne obavijesti svim klijentima potrošačima kao i poslovnim subjektima koji su na dan uvođenja eura bili korisnici kredita u kunama ili uz valutnu klauzulu u euru i/ili su bili vlasnici ugovora o depozitu u kunama.

Individualne obavijesti vezano na kredite sadržavaju informacije o preračunavanju, parametru, marži i visini kamatne stope i novi otplatni plan ako je primjenjivo, a individualne obavijesti vezano na depozite sadržavaju informacije o preračunavanju, parametru i visini kamatne stope.
 

Etički kodeks

Etički kodeks - Euro je dokument čiji cilj je omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Hrvatskoj te doprinijeti osiguranju pouzdanog okruženja za potrošače u tom procesu. Pristupanjem Etičkom kodeksu Banka prihvaćanjem svih njegovih načela jamči transparentno i pouzdano poslovanje u tijeku uvođenja eura. Klijenti potrošači vezano na poštivanje načela Etičkog kodeksa mogu podnijeti pohvale ili pritužbe.

Upite u vezi s uvođenjem eura, a koje se odnose na poslovanje J&T banke d.d. možete poslati Banci poštom na adresu Međimurska ulica 28, 42000 Varaždin, na e-mail adresu 0800@jtbanka.hr ili ih možete postaviti pozivom na besplatni telefon Banke 0800 8222.
­­­­Informacije o euru možete pronaći i na stranicama Hrvatske narodne banke Hrvatske udruge banaka kao i u brošuri Hrvatske udruge banaka koju možete preuzeti ovdje.